مقالات علمی

پذیرش و مراقبت از جوجه یک روزه، موضوعی در خور تأمل

پذیرش و مراقبت از جوجه یک روزه، موضوعی در خور تأمل

مدیریت خوب مرغ مادر و جوجه کشی همراه با فرآیند جوجه کشی مناسب و حمل و نقل صحیح منجر به تولید جوجه های یک روزه سالم و سرحال با کیفیت و یکنواختی مناسب می گردد. با این حال، این عوامل به تنهایی عملکرد رشد جوجه در مراحل بعد از جوجه ریزی را تضمین نمی کند. از میان عوامل متعدد موثر بر عملکرد رشد، به طور قطع تاثیرگذارترین عامل، مدیریت پذیرش و مراقبت از جوجه در فارم می باشد. مدیریت نامناسب و تامین نشدن نیازهای جوجه یک روزه در زمان پذیرش جوجه های گوشتی (به خصوص با توجه به دوره کوتاه پرورش) و نیز پولت ها در روزهای آغازین رشد بی گمان، منجر به نتیجه نهایی مطلوب و یکنواختی قابل قبول نخواهد شد.


[ برای دریافت فایل وارد شوید و یا ثبت نام کنید! ]