مقالات علمی

بهینه سازی تولید مرغ از تخم مرغ به جوجه

بهینه سازی تولید مرغ از تخم مرغ به جوجه

کیفیت تخم مرغ و شرایط عملکرد و محیط جوجه کشی برای تولید جوجه گوشتی سالم و مناسب اهمیت زیادی دارد. بنابراین مهم است هر مرحله از جوجه کشی بر اساس پروتوکل ها و کنترل کیفیت تعیین شده جهت دستیابی به بهترین کیفیت مدیریت شود.

علاوه بر تجزیه و تحلیل اطلاعات، ارتباط مستمر و منظم مابین مزرعه مرغ مادر، کارخانه جوجه کشی و مزرعه مرغ گوشتی جهت کنترل کیفیت و تولید گوشت مرغ مرغوب لازم و ضروری می باشد. در تولید گوشت مرغ کارخانه جوجه کشی هسته مرکزی ارتباط مابین مزرعه مرغ مادر و مزرعه مرغ گوشتی می باشد زیرا کلیه اطلاعات مراحل تولید این مزارع برای کارخانه جوجه کشی جهت تولید جوجه سالم ضروری می باشد. (جهت آگاهی از اصول چرخه تولید به جدول مراجعه فرمایید. مرجع اطلاعات بر اساس استانداردهای اروپا و مشاوران جوجه کشی و مزارع مرغ مادر می باشد.)


[ برای دریافت فایل وارد شوید و یا ثبت نام کنید! ]