تجهیزات پرورش طیور

روند تزایدی و رو به رشد جمعیت جهان و افزایش جمعیت بخصوص در جوامع در حال رشد یا کمتر توسعه یافته و در نتیجه موضوع تغذیه آنها، نیازمند توسعه و افزایش کمی و کیفی منابع غذایی در جهان است.
از جمله موادی که در طول تاریخ بویژه در روزگار حاضر، بسیار مورد توجه و استفاده انسان ها قرار گرفته، گوشت و تخم طیور اهلی بوده است.
گوشت، تخم و سایر فرآیند های حاصل از طیور همواره نقش اساسی و تعیین کننده در سبد غذایی ملت های مختلف جهان دارد.
افزایش کمی و کیفی این منبع مهم و اساسی در راستای رفع بخشی از نیازهای غذایی مردم، مستلزم سرمایه گذاری مطلوب و مستمر و استفاده بهینه از تجهیزات و ماشین آلات مدرن ، کارآمد و صنعتی است.
استفاده و بهره برداری تجهیزات مدرن و دارای تکنولوژی بروز و پیشرفته در صنایع دام و طیور، باعث افزایش بهره وری و راندمان تولید ، کاهش تلفات و ضایعات، ارتقای کیفیت و بهداشت محصول می شود و این امر افزایش درآمد و سودآوری مجموعه های تولیدی را در پی دارد. افزایش کمیت و کیفیت از یک سو موجب افزایش رضایت مشتریان و از سوی دیگر باعث درآمد زایی و سود آوری کارخانه جات و مزارع تولید و طیور و فرآورده های وابسته می شود.
بدیهی است همه این عوامل و پیامد های مثبت و مطلوب آن، زمینه ساز استمرار تولید و رونق صنعت در حال و آینده خواهد شد.