مقالات علمی

فلسفه زیست شناختی چرخش تخم مرغ در ماشین های جوجه کشی

فلسفه زیست شناختی چرخش تخم مرغ در ماشین های جوجه کشی

علاوه بر عوامل موثر محیطی، از جمله وضعیت هوا و دما، چرخش تخم مرغ سومین عامل مهم در دوره جوجه کشی می باشد که باید کنترل گردد.

در ماشین های جوجه کشی تجاری، تخم مرغ های قابل جوجه کشی در حالی که اتاقک هوایی آنها رو به بالاست در سینی های ستر قرار می گیرند و طی این مدت به طور منظم، چرخش در زاویه 45 درجه در دو سمت محور طولی تخم مرغ انجام می شود.

بنابر باورهای گذشته، علت چرخش مداوم تخم مرغ، تامین دمای مناسب در سفیده و زرده تخم مرغ و نیز جلوگیری از چسبیدن جنین و غشای جنینی به پوسته درونی می باشد.

در پژوهش های اخیر، محققان دریافته اند که چرخش تخم مرغ در زمان انکوباسیون در ماشین های ستر کمک شایانی به فرآیند تکمیل غشای جنین (extra-embryonic membranes) که شامل آمونیون و پرده جنینی (Chorin Allantois) است می کند.


[ برای دریافت فایل وارد شوید و یا ثبت نام کنید! ]