مقالات علمی

کنترل اقلیم کارخانه جوجه کشی

 

کنترل اقلیم کارخانه جوجه کشی

مهمترین بخش برای تولید جوجه سالم، دوران جوجه کشی می باشد. از مهمترین عواملی که باید در مدت زمان جوجه کشی در سالن ستر و هچر رعایت شود و متأسفانه توجه چندانی به آن نمی شود کنترل دما، رطوبت و فشار می باشد.

کنترل دقیق و مناسب درجه حرارت، رطوبت و فشار باعث کارکرد بهینه ماشین های جوجه کشی گردیده و فضای مناسب رشد جنین را فراهم میکند.

هنگام رشد، جنین نیاز به اکسیژن کافی دارد. مصرف اکسیژن توسط جنین تولید
[ برای دریافت فایل وارد شوید و یا ثبت نام کنید! ]